Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Opvoedingsproject

Wij distilleerden uit de gezamenlijke missie en visie van onze scholengroep KITOS ons opvoedingsproject: Dynamisch en toekomstgericht Ursulinen Mechelen begeleidt alle leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs. Dankzij een ruim en kwaliteitsvol studieaanbod kunnen de leerlingen een studierichting kiezen die beantwoordt aan hun interesses en talenten. We staan borg voor […]

Wij distilleerden uit de gezamenlijke missie en visie van onze scholengroep KITOS ons opvoedingsproject:

Dynamisch en toekomstgericht

Ursulinen Mechelen begeleidt alle leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs. Dankzij een ruim en kwaliteitsvol studieaanbod kunnen de leerlingen een studierichting kiezen die beantwoordt aan hun interesses en talenten. We staan borg voor degelijk onderwijs waarbij de leraren met de nodige deskundigheid hun vakken onderwijzen en maatschappelijk kaderen. We hebben daarbij veel aandacht voor het culturele, het muzische, het expressieve en het internationale.

De leraren staan open voor de leefwereld en de cultuur van onze leerlingen. Ze hebben oog voor maatschappelijke tendensen en leren de leerlingen verantwoorde keuzes maken en een kritische, maar constructieve houding aan te nemen.

Christelijk en betrokken

Ons opvoedingsproject steunt op evangelische waarden ons voorgesteld door Jezus van Nazareth en Angela Merici, stichteres van de congregatie van de Zusters Ursulinen. Waarden als liefde en vreugde, vrede en verdraagzaamheid, geloof, hoop en vertrouwen, geduld en hartelijkheid geven we gestalte op onze school, in onze zorg voor elkaar, in onze aandacht voor al wie aan ons wordt toevertrouwd. In nauwe samenwerking met de ouders willen we begeleiding bieden bij de totale persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen. Zo willen we voor hen groeikansen creëren ook inzake christelijk engagement.

Open communicatie

We willen bouwen aan een school waar samenwerking en solidariteit een positief leer- en leefklimaat scheppen zodat onze leerlingen opgroeien tot relatiebekwame jongeren. Van iedereen, zowel leerlingen als ouders, leraren als directie verwachten we dat ze samen denken, overleggen en handelen en dit steeds vanuit respect voor elkaars mening.

Leraren, leerlingen en ouders geven we inspraak in wat reilt en zeilt op onze school zodat zij zich mee verantwoordelijk voelen voor de vorming, de sfeer en de geborgenheid.

Kwaliteitsvol en innovatief

We hechten in onze school veel belang aan een degelijke en kwalitatieve vorming. Onze leerlingen kiezen, samen met leraren en ouders, het meest geschikte leertraject. We coachen hen hierbij voortdurend. De leraren spannen zich in om elke leerling te begeleiden en de nodige ondersteuning te geven in het ‘leren leren’ en in het ‘leren leven’. Hiervoor werken we met uitgestippelde leerlijnen. Waar nodig geven we extra aandacht aan leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben of die leermoeilijkheden of persoonlijke problemen ondervinden. We proberen onze leerlingen de wereld van morgen te laten zien in onze schoolomgeving. Een Open Leercentrum, smartboards, geïntegreerde proeven, eindwerken, seminaries, deelname aan projecten en kwalitatieve navorming van ons personeel dragen bij aan onze innovatieve leeromgeving.

Zelfstandig

We willen onze leerlingen begeleiden op weg naar een positief zelfbeeld, gebaseerd op zelfrespect en zelfvertrouwen. We stimuleren hen om flexibel en creatief te zijn zodat ze zelf oplossingen kunnen vinden in nieuwe situaties. We leren onze leerlingen op te komen voor zichzelf zonder anderen te kwetsen. We helpen hen vaardigheden te verwerven om zich te handhaven in een snel evoluerende wereld en zo de toekomst met verantwoordelijkheidszin en vertrouwen tegemoet te gaan.