Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Esthetica 1* 0
Cultuurseminarie 0 1*
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Latijn 4 4
Seminarie 2 2
*CLIL-traject mogelijk

Latijn-Moderne talen

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad ASO te lezen.

Je kiest voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het cultuurhistorische een belangrijke plaats innemen. Latijn is een taal die sterk gebonden is aan regels en wetmatigheden en leent zich dan ook uitstekend voor zakelijke, historische en juridische teksten en draagt bij tot het logisch denken.

In het 5de jaar maak je kennis met enkele belangrijke dichters zoals Vergilius, Catullus en Horatius. In het 6de jaar exploreer je de mogelijkheden van de menselijke geest door je te verdiepen in filosofische, juridische en historische teksten. Je leest teksten van de grote redenaar Cicero, de filosoof Seneca en de geschiedschrijvers Tacitus en Suetonius.

In deze studierichting met de pool Moderne talen ligt het accent op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, gespreksvaardigheid, schrijven), reflectie op taal of ‘taal als wetenschap en als systeem’ en – last but not least – op de kennismaking met de specifieke cultuur en literatuur die onlosmakelijk verbonden zijn met taal. Op een communicatieve en systematische wijze verwerf je niet alleen taalkennis, maar ook taalinzicht.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 5de jaar ASO: Esthetica in het Frans
  • 6de jaar ASO: Cultuurseminarie in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Deze studierichting biedt ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.