Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 5 4
Sociale wetenschappen 4 4
Integrale opdrachten 7 8

Sociale en technische wetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier om de folder van de 3de graad STW te lezen.

De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten vormen de kern van deze studierichting. Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu.

In het vak sociale wetenschappen bestudeer je de mens en zijn gedrag. Je onderzoekt welke factoren hierop een invloed hebben. Je krijgt inzicht in leren, motivatie, emotie … Je bestudeert de ontwikkeling van de mens, het pedagogisch handelen en hoe dit samenhangt met de cultuur en de visie op opvoeden. Je brengt in kaart hoe je als individu deel uitmaakt van verschillende subsystemen (economische, democratische, sociaal-maatschappelijke en rechtssystemen) in de samenleving.

Het vak natuurwetenschappen gaat uit van een geïntegreerde aanpak van biologie, chemie en fysica. Ook oefeningen in het labo worden geïntegreerd. Je legt de link tussen waarnemingen en experimenten in de klas en situaties uit je eigen leefwereld. leert daarbij hypothesen (veronderstellingen) formuleren en staven, algemene wetten formuleren, theorieën toetsen en modellen opstellen.

In het 5de jaar heb je 7 uur per week integrale opdrachten, in het 6de jaar 8 uur per week. Het vak integrale opdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de studierichting. We scherpen je competenties (ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes) aan door sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s te onderzoeken; een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd te organiseren voor een groep; mondeling te presenteren voor een groep of te reflecteren over je eigen studieloopbaan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In STW leer je geen beroep. Met je diploma STW in de hand ben je niet klaar voor de arbeidsmarkt.

Het werken rond competenties (kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes) in het vak integrale opdrachten, het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, projectwerk) en de degelijke inhoudelijke opleiding zorgen voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding in diverse sectoren:

  • lerarenopleiding: kleuter- of lager onderwijs, secundair onderwijs Verzorging – voeding
  • gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie, voeding- en dieetkunde …
  • sociale sector: sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie …
  • technische sector: facilitair management, agro- en biotechnologie …
  • Je kan je ook specialiseren en/of je vaardigheden verbreden via een éénjarige Se-n-Se (secundair na se-cundair) opleiding in het studiegebied Personenzorg.