Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Fysica 3 2
Wiskunde 4 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3 3
Informatica 0 1
Talen
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Flex
Flex 1 0

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

 • Biotechnische wetenschappen heeft een nieuwe officiële benaming gekregen: Biotechnologische STEM-wetenschappen.
 • Biotechnologische STEM-wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom domeingebonden (DG). Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij ze vooral aandacht besteden aan de natuur- en biotechnisch-wetenschappelijke studie.  
 • De richting Biotechnologische STEM-wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. 
 • In Biotechnologische STEM-wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. Dit luik biedt ruimte om de inhoudelijke doelen experimenteel en meer geïntegreerd en projectmatig te verwerken vanuit de vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen, probleem oplossen en modelleren, gekoppeld aan de STEM-doelen. Hier ligt de klemtoon op Gevorderde STEM Engineering. 
 • Wiskunde komt op een wat minder doorgedreven manier aan bod dan in natuurwetenschappen (DO(verdiepte basis in plaats van cesuurdoelen).  
 • In fysica is er wat meer aandacht voor mechanica en thermodynamica. Elektromagnetisme is een opvallend bijkomend thema. 

Iets voor jou?

 • Bij Biotechnologische STEM-wetenschappen heb je veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Het specifieke gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.  
 • Je denkt vanuit wiskunde mee conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen. Je hebt interesse in wiskunde en bent er best goed in.
 • Je bent een theoretisch sterke leerling met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu 
 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden. 
 • Je legt verbanden tussen leerinhouden. 
 • Je kan logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.  
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken 
 • Je verwerft tevens technische (labo)vaardigheden. 

Biotechnologische STEM-wetenschappen op UM 

 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  
 • In het vierde jaar versterk je je ICT-vaardigheden in het vak Informatica.Je leert programmeren en oefent je computationeel denken. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richting Biotechnologische en chemische wetenschappenin de derde graad (DG), met Natuurwetenschappen (DO) en met Biotechnieken (D/A). Wie in de derde graad deze een doorstroomrichtingbinnen dit interessegebied wil volgen moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen:  

 • Biologie: belang micro-organismen 
 • Chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen 
 • Fysica: elektromagnetisme, mechanica (kracht en verandering van beweging, zwaartekracht en veerkracht, druk, statica, energieomzettingen), thermodynamica (gaswet, warmte) 
 • STEM-engineering 
 • Onderzoeks- en labovaardigheden 
 • Verdiepte basisvorming Wiskunde 

Gezien je versterkte ICT-vorming in UM kan je ook kiezen voor de richting Informatica en Communicatiewetenschappen, mits een inhaalbeweging.

Een beloftevolle toekomst 

Wanneer je bent afgestudeerd in één van deze richtingen, heb je keuze uit een waaier van bacheloropleidingen. Zeker natuurwetenschappen als Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen of Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie) en Gezondheidszorg en sociale wetenschappen als Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding.  

Informatica- en communicatiewetenschappen bereid je voor op academische en professionele bacheloropleidingen als Industriële wetenschappen en Technologie, Informatica, Computerwetenschappen, digital design and development, Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica, Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie).