Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Talen
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Cultuur en maatschappij
Sociologie en psychologie 3 3
Geschiedenis 2* 2
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 2
Artistieke vorming 1* 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 0
*CLIL-traject mogelijk

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de algemene, domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met specifieke menswetenschappen als filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.  

Het is een sterk talige richting, zowel mondeling als schriftelijk en gaandeweg wordt in meerdere talen een sterke taalvaardigheid verwacht.  

 • Je maakt kennis met het filosoferen over mens en wetenschap, de wereld rondom ons, waarheid en kennis, het goede en het kwade, het geluk, hoop en de zin van het leven. 
 • Je leert kijken en luisteren naar kunst, kunst ervaren, waarderen en begrijpen en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.  
 • Bovendien ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.  
 • Bij psychologie gaan we dieper in op de mens en zijn ontwikkeling, persoonlijkheidsvorming en de mens in interactie met anderen.  
 • Bij sociologie bestuderen we (sub)culturen, sociale structuren en rolconflicten, socialisatie en de kenmerken van de hedendaagse samenleving.  

Kortom, deze richting is geschikt voor jou als je:

 • meer wilt weten over mens en samenleving, over hoe mensen evolueren en welke invloed de omgeving kan hebben op een persoon. 
 • een brede interesse hebt voor maatschappij, cultuur en actualiteit.  
 • graag studeert, een doorgedreven tempo aankan en een theoretische benadering voor jou een uitdaging is.  
 • een stevig pakket talen en algemene vorming je niet afschrikt.  

Humane wetenschappen op UM

In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Humane Wetenschappen (DO) en Welzijnswetenschappen (DG) in de derde graad. 

Wie ook in de 3e graad Humane Wetenschappen wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen:  

 • Filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies  
 • Kunstbeschouwing  
 • Sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders 
 • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis  

Een beloftevolle toekomst 

Wanneer je bent afgestudeerd in Humane wetenschappen, heb je keuze uit een brede waaier van academische master- en bacheloropleidingen. 

Zeker sociale wetenschappen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden als Pedagogie van het jonge kind, Global communication, International Affairs of Sociaal-economische wetenschappen, Sociaal-agogisch werk, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement) sluiten prima aan bij je vooropleiding.  

Ook op geesteswetenschappen als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht en Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen ben je degelijk voorbereid.  

Op sterke wiskundig-natuurwetenschappelijke richtingen ben je niet echt voorbereid. Indien je b.v. geneeskunde wil gaan studeren is Humane wetenschappen niet meteen de beste vooropleiding.